Statut Fundacji

Statut Fundacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • § 1
 1. 1. Fundacja J.M.J. Radosny Rodzic, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach/tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 40 / została ustanowiona przez Beatę Pikul, Krzysztofa Pikul, Marię Urbańczyk, Grzegorza Urbańczyk zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repetytorium A numer:201/2018 sporządzonym w dniu16.01.2018 roku , przez notariusza Marcina Rzońca, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Tarnowie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 8.
 2. 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 • § 2

Fundacja posiada osobowość prawną.
Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przystępować do spółek i współpracować z innymi fundacjami, tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.
Sposób powołania , tworzenia i przystępowania , odbywać się musi na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji. Zarząd Fundacji kieruje wszystkimi powoływanymi filiami, oddziałami, przedstawicielstwami i innymi czasowymi i stałymi placówkami .
Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 • § 3

Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi.
Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność w sferze pożytku publicznego do wszystkich form swojej działalności.

 • § 4

Fundacja może posługiwać się nazwa skróconą brzmiącą: J M J RADOSNY RODZIC. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

 • § 5
 1. 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Tarnów, filia regionalna w Skomielnej Białej
  2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 3. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. 4. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może powoływać przedstawicielstwa, tworzyć ,filie ,stałe lub czasowe placówki terenowe, na podstawie jednomyślnej uchwały.
 • § 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej .

 • § 7

Fundacja może ustanowić tytuły, certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 • §8

Celami Fundacji są:

 1. 1. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka, organizowanie wszechstronnej pomocy i wsparcia rodzinie, wspieranie rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego.
  2. Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym.
  3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
  4. Działalność na rzecz upowszechniania, promocji przestrzeni i miejsc przyjaznych rodzinie i rozwijaniu miejsc integracji społecznej w Polsce i za granicą.
  5. Wspieranie, inspirowanie, wspomaganie przedsięwzięć w obszarze organizacji rodzinnych form spędzania czasu wolnego, działanie na rzecz organizowania wypoczynku, połączonego z warsztatami edukacyjnymi.
  6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin, propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego. Podniesienie poziomu życia społeczeństwa, rozwój kompetencji osobistych i zawodowych, godzenie życia zawodowego z osobistym.
  7. Działalność edukacyjna, informacyjna, profilaktyczna, doradcza, szkoleniowa, warsztatowa, artystyczna, prozdrowotna, opiekuńcza, wychowawcza i terapeutyczna skierowana do rodzin i społeczności lokalnych, dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie przedsiębiorczości, wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym szczególne wspieranie rodziców, wychowawców i opiekunów dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym), rozwój zawodowy i integracja matek ze społeczeństwem i ich aktywizacja oraz powrót na rynek pracy.
  9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
  10. Ochrona i promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz różnymi formami niepełnosprawności.
  11. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.
  12. Rozpowszechnianie i promocja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki.
  13. Promowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, promowanie dialogu w przestrzeni publicznej.
  14. Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej, rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa.
  15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności, wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, współpraca z administracją rządową i samorządową poprzez udział w rządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień pomocy dla osób bezdomnych oraz bezrobotnych poszukujących pracy.
  16. Działalność w zakresie kultu religijnego, formacji religijnej i nauki katolickiej, działania na rzecz dialogu ekumenicznego i międzywyznaniowego.
  17. Budowa społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie i rozwój współpracy międzysektorowej, współpracy z administracją publiczną.
  18. Promowanie i uczenie postaw prospołecznych, oraz działania na rzecz świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
  19. Działalność charytatywna, dobroczynna
  20. Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pobudzanie świadomości ekologicznej.
  21. Promocja i organizacja wolontariatu.
  22. Promowanie ekonomii społecznej.
  23. Działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy krajowej i międzynarodowej, promocja i wspieranie rozwoju sektora rozwoju organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, ruchów społecznych, stowarzyszeń.
  24. Działania na rzecz kształtowania intelektualnego dzieci poprzez przygotowanie do późniejszej edukacji, tworzenie i organizowanie zespołów wychowania szkolnego, przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych , świetlic, bibliotek ,klubów i czytelni.
 • § 9

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

 1. 1. Tworzenie, prowadzenie, organizowanie, wspieranie i promowanie przestrzeni, obszarów, miejsc przyjaznych i miejsc służących integracji społecznej, klubów: rodzinnych, mam, dzieci, młodzieży, rodziców, sąsiedzkich, seniora. Bibliotek, czytelni, świetlic i ognisk dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów oraz zespołów szkolnych.
  2. Działalność promocyjną i informacyjną związaną z zakładaniem i prowadzeniem takich miejsc, wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych, samorządowych w tym zakresie.
  Promowanie ekonomii społecznej, przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych.
  Przyznawanie dyplomów, certyfikatów i wyróżnień osobom i miejscom przyjaznym rodzinie.
  3. Organizowanie, finansowanie, realizowanie działalności edukacyjnej i oświatowej oraz udział w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć, wykładów, seminariów, konferencji, spotkań, konsultacji, porad, debat, zjazdów tematycznych, plenerach, jarmarkach, pokazach, kwestach, zbiórkach publicznych, imprezach edukacyjnych i kulturalnych, różnych form doradztwa i coachingu, a także działań twórczych i doradztwa specjalistycznego, mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działalności statutowej Fundacji, w kraju i za granicą.
 2. 4. Działania edukacyjne profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój rodziny jako całości oraz wspomagające wszechstronny rozwój emocjonalny, społeczny, ekonomiczny i osobowy poszczególnych osób tworzących rodzinę.
  5. Realizację programów rodzinnych, profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych. Tworzenie i realizację autorskich programów pracy z małymi dziećmi, młodzieżą, rodzicami, osobami starszymi, opiekunami i wychowawcami oraz osobami w kryzysie emocjonalnym.
  6. Prowadzenie serwisu internetowego - Social Media, prowadzenie działalności informacyjnej
  i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
  7. Działalność dobroczynną i charytatywną, organizowanie festynów, kiermaszy i imprez o charakterze charytatywnym, wsparcie materialne i rzeczowe osób i instytucji oraz wdrażanie regrantingu, wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.
  8. Organizowanie, finansowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac, promocji książek w kraju i za granicą.
  9. Organizowanie, finansowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych w kursach, obozach i warsztatach szkoleniowo-wypoczynkowych. Organizowanie czasu wolnego i wyjazdów wakacyjnych.
  10. Krzewienie kultury i sztuki katolickie, propagowanie wartości chrześcijańskich.
  11. Prowadzenie działań na rzecz mieszkańców oraz integrowanie lokalnych społeczności.
  12. Udział w akcjach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez inne placówki podejmujące działania na rzecz ochrony dzieci i ich rodzin. Współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych.
  13. Organizację i promocję wolontariatu.
  14. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
  15. Niedochodową działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą związaną z celami Fundacji. Gromadzenie księgozbiorów.
  16. Aktywizację społeczności lokalnych poprzez włączanie ich w organizowane przez Fundację projekty.
  17. Kształcenie ustawiczne dorosłych, dzieci i młodzieży i inne formy kształcenia, tworzenie, powoływanie i organizowanie zespołów wychowania szkolnego, przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych i świetlic.
  18.Działania służące profilaktyce i promocji zdrowia, dorosłych ,młodzieży, dzieci i kobiet w ciąży, po porodzie, a także osób starszych; w tym prowadzenie akcji informacyjnych, zajęć i konsultacji specjalistycznych.
  19. Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia oraz innych form terapeutycznych.
  20. Działanie na rzecz osób zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną. Działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób, pomaganie rodzinom dotkniętym kryzysem.
  21. Kształtowanie i upowszechnianie kultury oraz twórcze pobudzanie aktywności dzieci i ich opiekunów. Organizację warsztatów, działań twórczych, spotkań i zajęć dla dzieci młodzieży i dorosłych mających na celu rozwój osobisty w tym rozwój własnych zainteresowań.
  22. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką.
  23. Wspieranie, rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej, wychowawczej, edukacyjnej, społecznej. Stosowanie metod niekonwencjonalnych w zakresie pomocy.
  24. Prowadzenie edukacji ekologicznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
  25. Organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie celów statutowych Fundacji.
  26. Współpracę w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji z organizacjami pozarządowymi oraz organami władzy i administracji państwowej i samorządowej. Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji, i w ramach swoich możliwości.
 • § 10

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w odniesieniu do wszystkich form swojej działalności.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

 • § 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 • §12

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1. Darowizn, spadków i zapisów,
2. Dotacji, subwencji, grantów,
3. Dochodów z darów, aukcji i ze zbiórek publicznych,
4. Odsetek bankowych, lokat, obligacji, nawiązek,
5. Dochodów z majątku własnego Fundacji,
6. Wpłat Fundatora,
7. Odpłatnej działalności w sferze pożytku publicznego,
8. Innych form finansowania nie zabronionych przez przepisy.

 • § 13
 1. 1. Cały dochód Fundacji, przeznaczany będzie na realizację jej celów statutowych.
 2. 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 3. 3. Fundatorzy i członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za długi i zobowiązania Fundacji
 • § 14
  1. Fundacja nie może zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem lub udzielać pożyczek członkom, jej organom lub pracownikom oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, osobami bliskimi.
 1. 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Władze Fundacji

 • § 15
 1. 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
  Zarząd Fundacji składa się z 1-5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd, w drodze uchwały.
  2.Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub/i przestępstwa skarbowe .
  3.W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
  4.W skład pierwszej kadencji Zarządu wchodzą wszyscy Fundatorzy, którzy powołują kolejnych członków Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.
  5.Kolejne składy Zarządu powoływane są przez odchodzący Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
  6. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.
  Funkcje członka Zarządu można pełnić więcej niż przez jedną kadencję.

7.Członkowie Zarządu i Prezes Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, mogą też być zatrudniani do pracy merytorycznej i szkoleniowej na rzecz Fundacji oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji. Decyzje te podejmowane są w drodze jednomyślnej uchwały.

8.Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. Upływu kadencji,
b. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, lub w przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu na ręce innego Członka Zarządu,
c. Śmierci,
d. Odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, niebrania
udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy, prawomocne skazanie za przestępstwa przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu i życiu lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Decyzja o odwołaniu Członka Zarządu podejmowana jest przez Zarząd jednomyślnie, przy czym w głosowaniu nie bierze udziału odwoływany Członek Zarządu.
Zarząd w drodze uchwały na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów, Sekretarza Zarządu
W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, wszystkich członków, odchodzący Zarząd zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu.

 • § 16

Zarząd realizuje cele statutowe Fundacji, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. 1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i składanie w jej imieniu oświadczeń woli,
  2. Zarządzanie Fundacją, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem i budżetem Fundacji, pozyskiwanie środków na działalność Fundacji
  3. Opracowywanie programów i wskazywanie kierunków działalności, realizacja celów statutowych, uchwalanie regulaminów
  4. Prowadzenie polityki kadrowej, ustalanie wysokości wynagrodzeń i zasad zwrotu kosztów,
  5. Rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami, dopełnianie obowiązków Fundacji wynikających z przepisów prawa
  6. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych, filii, przedstawicielstw, placówek terenowych, oddziałów Fundacji, kierowanie i zarządzanie nimi.
  7. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną Fundacją, likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego po niej majątku.
 • § 17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, bądź dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 • § 18

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, lub listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.

W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób podejmowania decyzji. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 • § 19

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje uchwałą Zarząd. Zmiany w Statucie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 • § 20

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje uchwałą Zarząd.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, wyznaczając likwidatora. Likwidator może zostać wyznaczony spośród członków Zarządu.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidator przekazuje organizacjom realizującym cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

 • § 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Fundacja Radosny Rodzic

Fundacja JMJ RADOSNY RODZIC
  Siedziba główna

ul. Marii Dąbrowskiej 22/47

33-100 Tarnów, Polska

  +48 695 637 437
  +48 603 583 511
  fundacja radosnyrodzic.org

NIP: 8733266614 REGON: 380024010 KRS: 0000725154

Fundacja JMJ RADOSNY RODZIC
  Przedstawicielstwo

Skomielna Biała 641

32-434 Skomielna Biała, Polska

  +48 664 617 441
  +48 696 943 153
  fundacja radosnyrodzic.org

NIP: 8733266614 REGON: 380024010 KRS: 0000725154

Fundacja Radosny Rodzic
Copyright © 2024 Fundacja JMJ Radosny Rodzic
 +48 695 637 437     +48 696 943 153