Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach ich przetwarzania w ramach prowadzenia przez Administratora działań marketingowych.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana została przez Fundację JMJ RADOSNY RODZIC z siedzibą w Tarnowie pod adresem: ul. M.Dąbrowskiej 22/47, 31-100 Tarnów, KRS: 0000725154 i jest skierowana do osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją przez Administratora działań marketingowych.

Spis treści
1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)
2. Jak się skontaktować z Administratorem ?
3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?
5. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych
6. Podanie danych osobowych
7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
11. Zmiany Polityki Prywatności

1.  Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja JMJ RADOSNY RODZIC z siedzibą w Tarnowie pod adresem: ul. M.Dąbrowskiej 22/47, 31-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie pod numerem KRS: 0000725154.

2.  Jak się skontaktować z Administratorem ?
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami:
a. kierując korespondencję tradycyjną na adres: Fundacja JMJ Radosny Rodzic ul. M.Dąbrowskiej 22/47, 31-100 Tarnów lub
b. za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: admin@radosnyrodzic.org

3.  Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas lub strony trzecie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przez prawnie uzasadniony interes należy rozumieć informację o udzielonym wsparciu przez Administratora. W przypadku braku powiązań biznesowych pomiędzy Tobą a Administratorem Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Jeżeli wyrazisz zgodę, Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe również po zakończeniu okresu wsparcia między Tobą a Administratorem. Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych, jeżeli cofniesz uprzednio wyrażoną zgodę. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody jest dalej zgodne z prawem.

4.  Jakie masz prawa wobec danych osobowych?
Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

a. Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
b. Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
c. Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków: gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych; gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim; gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.
e. Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f. Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany - masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy z Fundacją. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
h. Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z nami: kierując korespondencję tradycyjną na adres: Fundacja JMJ Radosny Rodzic ul. M.Dąbrowskiej 22/47, 31-100 Tarnów lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: admin@radosnyrodzic.org. Z uprawnienia do złożenia skargi, o którym mowa w punkcie h) powyżej można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z organem nadzorczym.

5.  Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych
Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych, które byłyby szczególnie chronione.

6.  Podanie danych osobowych
Podanie przez Ciebie bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne.

7.  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
a. usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.
b. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

8.  Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Przekazane przez Ciebie dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

9.  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

10.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

11.  Zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.


FUNDACJA JMJ RADOSNY RODZIC


  ul. Marii Dąbrowskiej 22/47 33-100 Tarnów

 

Fundacja Radosny Rodzic

Fundacja JMJ RADOSNY RODZIC
  Siedziba główna

ul. Marii Dąbrowskiej 22/47

33-100 Tarnów, Polska

  +48 695 637 437
  +48 603 583 511
  fundacja radosnyrodzic.org

NIP: 8733266614 REGON: 380024010 KRS: 0000725154

Fundacja JMJ RADOSNY RODZIC
  Przedstawicielstwo

Skomielna Biała 641

32-434 Skomielna Biała, Polska

  +48 664 617 441
  +48 696 943 153
  fundacja radosnyrodzic.org

NIP: 8733266614 REGON: 380024010 KRS: 0000725154

Fundacja Radosny Rodzic
Copyright © 2024 Fundacja JMJ Radosny Rodzic
 +48 695 637 437     +48 696 943 153